سلام
بعداز چند ماه بررسی و افتتاح حساب پی پال از کشورهای مختلف چند کشور که کمترین
...